Динамичка Тензија

Што е тензија?

Тензија или килажа кој шпанерот ја подесува на својата машина во текот на шпанување е само бројка.Она што се добива на крајот на шпанување е она што не интересира а тоа се вика Динамичка тензија(ДТ).Во зависност од типот на машината,калибрација на машината,техника на шпанување ,типот на жици и бројот на густина на жици,состојбата рекетот и температурата на која се шпанува крајни резултат може во голема мера да варира.

Што е динамичка тензија (ДТ)?

Динамичка Тензија (ДТ) е цврстина на жица на шпанованиот рекет.ДТ- вредност е сила на топката во килопонди (кп) која е потребна да ја истегне жицата во точка на мерење (точка на удар на топката во средина) за 1 ЦМ.Меѓународна  стандардна единица е ДТ или КП/ЦМ и Н/мм.ДТ вредност одредува каратеристики на рекетот помеѓу снага или контрола,Голема вредност на ДТ дава поголема контрола додека помала вредност на ДТ  дава поголем снага (односно  брзина на топчето).

Dinamička Tenzija Kontrola

Veća vrednost DT-Više kontrole

Dinamička Tenzija Snaga

Manja vrednost DT-Više snage

Dinamička Tenzija Merenje 
    ERT300                                                                                                                                   

ЕРТ 300 тенис компјутерот електронски стимулира  удар на топчето на местото каде ќе се стави и ја мери фреквенцијата на сите жици.На тој начин во текот на обработка на податоците ги зема сите параметри како што се големина на глава на рекетот ,распоредот на жици на рекетот и каратеристики на самата жица при соодветна температура на мерење.ДТ е единствена реална и прецизна вредност која може да се мери на  завршениот рекет.